Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.งานเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 22พฤษภาคม2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่งจำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 2. งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" สถาบันพลังงานฯ ได้จัดงาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแมจิก3 ชั้น2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลดต้นทุนด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เจรจาการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้อย่างตรงเป้าหมายนั้น

 • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCOสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม "ESCO ก้าวหน้า ประช...


ESCO Business Matching ครั้งที่ 5

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา ESCO Business Matching ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริงคันทรีคลับ ...


Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 5

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Forum สำหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-20.30 น...


สรุปการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ Board room...


สรุปการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ Board ...


ESCO Business Opportunities between Japan and Thailand

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องพาราโนมา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ...


สรุปการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ Board roo...


การเยี่ยมชมสถานประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นำคณะรวมทั้งสิ้น 41 คน เข้าเยี่ยมชม ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ESCO...


การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มอาคารธุรกิจและอาคารราชการ/รัฐวิสาหกิจ

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO สำหรับกลุ่มอาคารธุรกิจและอาคารราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ห้...


การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับบริษัทจัดการพลังงาน ครั้งที่ 2 ด้านเทคนิค

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มบริษัทจัดการพลังงาน (ด้านบริหาร) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ...


การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับบริษัทจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1ด้านบริหาร

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มบริษัทจัดการพลังงาน (ด้านบริหาร) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.00 น...


ESCO Business Matching ครั้งที่ 4

ESCO Business Matching ครั้งที่ 4ณ ห้อง Dolphin 1 อาคาร 2 โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา ESCO Business Matching ครั้งที่ 4 ในว...


Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 4

สรุปกิจกรรม Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 4“ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”ณ ห้อง Dolphin 1 อาคาร 2 โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรร...


ESCO Business Matching ครั้งที่ 3

ESCO Business Matching ครั้งที่ 3ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา ESCO Business Matc...


Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 3

Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 3“ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุ...


ESCO Business Matching ครั้งที่ 2

ESCO Business Matching ครั้งที่ 2ณ ห้องกินรี ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา ESCO Business Matching ครั้งที่ 2 ...


Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 2

กิจกรรม Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 2“ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”ณ ห้องกินรี ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรร...


ESCO Business Matching ครั้งที่ 1

ESCO Business Matching ครั้งที่ 1ณ ห้องเธียร่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา ESCO Business Matching ครั้งที่ 1 ในวั...


Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 1

สรุปกิจกรรม Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 1“ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”ณ ห้องเธียร่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกร...


งาน Thailand ESCO Fair 2016

“ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน”กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดกา...


Page : 1 2 3 4 5 Next »