Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

สรุปการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

      สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ Board room 4 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ESCO ที่สามารถเข้าไปดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการได้ โดยมีการรับประกันผลประหยัด นอกจากนี้ยังมีการแนะนำแหล่งเงินทุนให้กับผู้เข้าร่วม รวมไปถึงพื้นฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V) ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ ESCO ในการอนุรักษ์พลังงานได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน

        

   ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเข้ารู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานโดยการสนับสนุนของ พพ.

 

     หลังจากนั้นได้มีการบรรยาย “แนวทางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ในไทย” โดยคุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาของการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานของภาครัฐ

 
      จากนั้นเป็นการบรรยาย “ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO” และ “มาตรฐานการทำงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย” โดยคุณพ้อง เหลืองแสงทอง อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย เพื่อให้บุคลากรจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าใจถึงการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน

         หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย “มุมมองของสถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุนต่อธุรกิจ ESCO” โดยคุณเจ อารีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อเพื่อโครงการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนำไปพิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสถานประกอบการเองได้

 

   หลังจากนั้นการบรรยายหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) มาตรการเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) โดย คุณภูษิต โชติสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาภายใต้โครงการฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคโรงงานอุตสาหกรรม เข้าใจถึงการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ภายหลังการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO มากยิ่งขึ้น 


<<Back