Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) งานเยี่ยมชมสถานประกอบการและอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

 • งาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่2) "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 2)" ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น 12 โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา (The City Hotel Sriracha)

 • การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว 2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.งานเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 22พฤษภาคม2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่งจำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 2. งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" สถาบันพลังงานฯ ได้จัดงาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแมจิก3 ชั้น2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลดต้นทุนด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เจรจาการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้อย่างตรงเป้าหมายนั้น

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 5

     

       สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Forum สำหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-20.30 น. ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรม Forum สำหรับผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจได้เจรจาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน เกิดความรู้ความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานของ ESCO สามารถนำความรู้ แนวคิดที่ได้ไปใช้กับสถานประกอบการ และเลือกลงทุนอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม จนกระทั่งสามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย พพ. เป็นผู้ให้การสนับสนุน และสถาบันพลังงานฯ เป็นผู้ประสานงานให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน

    โดยในช่วงแรกเริ่มต้น โดย คุณหิน นววงศ์ ประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวถึงที่มาของการจัดงานคือเพื่อสนับสนุนส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO

     จากนั้น คุณกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล วิศวกรชำนาญการพิเศษกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน” ภายใต้การสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ซึ่งสถาบันพลังงานฯ รับหน้าที่ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบถึงโอกาสในการอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อนและระบบการจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทางเลือกใหม่ คือ ESCO หรือ ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน

     ต่อมา เป็นการเสวนาในหัวข้อ “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” โดย คุณสยาม มัชฌิมา วิศกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ คุณอาทิตย์ เวชกิจ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของนโยบายการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO รวมไปถึงแนววทางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO จากภาครัฐ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO และสร้างแรงจูงใจในกานอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้บริหาร รวมไปถึงแนวทางการขอการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงิน คุณอิทธิพร อินทรวิศิษฏ์ จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย โดยมีคุณพ้อง เหลืองแสงทอง อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

     หลังจากนั้น เป็นการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมทั้งเจรจาทางด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานระหว่างสถานประกอบการ และ บริษัทจัดการพลังงานที่เข้าร่วมงาน 
 
  

<<Back