Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) งานเยี่ยมชมสถานประกอบการและอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

 • งาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่2) "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 2)" ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น 12 โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา (The City Hotel Sriracha)

 • การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว 2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.งานเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 22พฤษภาคม2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่งจำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 2. งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" สถาบันพลังงานฯ ได้จัดงาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแมจิก3 ชั้น2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลดต้นทุนด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เจรจาการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้อย่างตรงเป้าหมายนั้น

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพ ESCO ครั้งที่ 3 จ.สงขลา (ESCO ระยะ 10)

        สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งสถาบันพลังงานฯ ได้จัดให้มีสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการพลังงานได้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน การให้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน ประโยชน์การจากการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนด้วยบริการ ESCO และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดสัมมนาฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 52 คน

 

      ในช่วงแรกของงานสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจากคุณหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม

 

  

 

      ในช่วงถัดไปเป็นการบรรยาย "ภาพรวมโครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" โดยคุณรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ กรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ รวมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจ ESCO ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังอธิบายแนวทางการพิจารณาเลือกใช้บริการ ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

 

 

     

     หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย "แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" โดยคุณชาญชัย กฤตพรตพิศุทธิ์ กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานสัมมนาเข้าใจถึงหลักการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน

  

   

      ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย "ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO" โดยคุณอุดมศักดิ์ บุญศรีโรจน์ บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จำกัด, คุณรุจ บุญญฤทธิ์ บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, คุณธนกร กำเหนิดดิษฐ์ บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณธนกร รอดสุทธิ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในช่วงดังกล่าวผู้บรรยายจะเน้นการอธิบายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท โดยมีการยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆ วิธีการตรวจวัดผล ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากมีการเปลี่ยนในแต่ละมาตรการ

 

 

 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 5
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 6
<<Back