Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) งานเยี่ยมชมสถานประกอบการและอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

 • งาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่2) "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 2)" ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น 12 โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา (The City Hotel Sriracha)

 • การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว 2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.งานเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 22พฤษภาคม2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่งจำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 2. งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" สถาบันพลังงานฯ ได้จัดงาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแมจิก3 ชั้น2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลดต้นทุนด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เจรจาการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้อย่างตรงเป้าหมายนั้น

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนในสถานประกอบการครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ (ESCO ระยะ 10)

    

       สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรม ESCO Business Matching เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับผู้ให้บริการในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน โดยมี พพ. เป็นผู้ให้การสนับสนุน และส.อ.ท.เป็นผู้ประสานให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม 85 คน โดยมีสถานประกอบการประเภทโรงงานและอาคารที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 บริษัท

      

 

     

 

โดยคุณหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากคุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่า ESCO จะเป็นกลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้อย่างเหมาะสม และถือเป็นโอกาสสำคัญที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรมฯ สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยจะร่วมมือกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

                               

 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกล่าวเปิดงาน ก็เป็นการแนะนำการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วยรูปแบบ ESCO โดยคุณอรรถพร โรจนารักษ์ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งเป็นการแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน การให้บริการ รูปแบบสัญญาพลังงาน และความแตกต่างระหว่างบริษัทจัดการพลังงานกับบริษัทที่ปรึกษา/ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้บริการ ESCO เพื่อที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกับผู้ประกอบการและ ESCO ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกันต่อไป

 

 

    

 

 

 ต่อจากนั้นเป็นการดำเนินกิจกรรม Business Matching ระหว่างบริษัทจัดการพลังงานกับสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการพลังงานทั้งหมด 13 โต๊ะ โดยผู้ประกอบการจะเข้าพูดคุย ปรึกษาปัญหากับบริษัทจัดการพลังงานตามลำดับในตารางกิจกรรม ESCO Business Matching ซึ่งมีสถานประกอบการที่เข้าร่วม Matching 41 คู่ 

 

  


<<Back