Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) งานเยี่ยมชมสถานประกอบการและอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

 • งาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่2) "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 2)" ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น 12 โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา (The City Hotel Sriracha)

 • การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว 2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.งานเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 22พฤษภาคม2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่งจำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 2. งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" สถาบันพลังงานฯ ได้จัดงาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแมจิก3 ชั้น2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลดต้นทุนด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เจรจาการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้อย่างตรงเป้าหมายนั้น

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จครั้งที่ 3 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา ESCO ระยะ 10

        สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)"เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงานซึ่งสถาบันพลังงานฯ ได้จัดเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ที่ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ(ESCO Project Award 2016) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เป็นสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO ในงาน THAILANDESCO FAIR 2016 ที่ผ่านมาโดยจัดในอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเยี่ยมชมทั้งสิ้น 32 คน

 

 

 

 

     ในการเยี่ยมชมสถานประกอบการดังกล่าว คุณประวีณ ศรีสุวิภา ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม พร้อมทั้งบรรยายถึงแนวทางความคิด และวิสัยทัศน์ ในการดำเนินการร่วมมือกับบริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(ESCO) 

 

  

 

     จากนั้น คุณธีรวัฒน์ อภิชาโต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม, คุณกิตติศักดิ์ ศักดิ์พานิช หัวหน้าแผนกฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน และคุณฟารุส นุ้ยโสะ หัวหน้าแผนกฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) บรรยายทางด้านเทคนิคของมาตรการ การรับประกันผลประหยัด ความรับผิดชอบของ ESCO การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด M&V ความเชื่อมั่นในการดำเนินการ และผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับ รวมถึงประสบการณ์ดำเนินการต่างๆ

 

 

 

     เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย คุณธีรวัฒน์ อภิชาโต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ก็ได้นำคณะเยี่ยมชมเข้าชมในบริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมบรรยายรายละเอียดของมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งได้รับความสนใจ และมีการตอบข้อซักถามของผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง

 

  


<<Back