Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) งานเยี่ยมชมสถานประกอบการและอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

 • งาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่2) "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 2)" ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น 12 โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา (The City Hotel Sriracha)

 • การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว 2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

 • กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.งานเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 22พฤษภาคม2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่งจำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา 2. งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" สถาบันพลังงานฯ ได้จัดงาน "ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่1)" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแมจิก3 ชั้น2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลดต้นทุนด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เจรจาการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้อย่างตรงเป้าหมายนั้น

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

ดาวน์โหลด


หมวดหมู่ดาวน์โหลด

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 1 สำหรับหน่วยงานเอกชนด้านพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 1 สำหรับบริษัทเอกชนด้านพลังงาน
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ พพ. สภาอุตสาหกรรม และ สถาบันการเงิน
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ พพ. สภาอุตสาหกรรม และสถาบันการเงิน
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 4 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่4
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มอาคารธุรกิจและอาคารราชการ 19 มกราคม 2560
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มอาคารธุรกิจและอาคารราชการ/รัฐวิสาหกิจ
การอบรมให้ความรู้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 25 กุมภาพันธ์ 2559
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ลดต้นทุนด้านพลังงานโดยไม่เสี่ยงด้วย ESCO
รายงานประจำปีสถานภาพธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
ESCO Annual Report 2016
ESCO Annual Report 2015
ESCO Annual Report 2013
หนังสือ/คู่มือ
มาตรฐานการทำงานสำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice: CoP)
การรับสมัครขอใบรับรอง CoP
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V เล่มที่ 4
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V เล่มที่ 3
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V เล่มที่ 2
มาตรฐานการทำงาน (Code of Practice) สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย
คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
แนวทางการกำกับดูแลบริษัทจัดการพลังงาน
ESCO E-News Letter Vol.3
Success Case of ESCO
ESCO E-News Letter Vol.2
ESCO E-News Letter Vol.1
สูจิบัตร Thailand ESCO Fair 2015
Successful case of ESCO
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V เล่มที่ 1
เอกสารประกอบงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2014
Ozone Generator System
ประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ
การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง
K-Energy Saving Guarantee Program
Create more Saving with Professional ESCO
ธุรกิจ ESCO ในประเทศไทย 2014
เอกสารประกอบอบรมให้ความรู้มาตรฐาน M&V
Development of ESCO Thai M&V
กรณีศึกษาM&Vเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง
กรณีศึกษาM&Vอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า
กรณีศึกษาM&Vอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
กรณีศึกษาM&Vมาตรการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟแสงสว่าง