Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

Forum สำหรับผู้บริหาร และ ESCO Business Matching ครั้งที่ 5


กำหนดการ

 

 Forum สำหรับผู้บริหาร "ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO"
และ ESCO Business Matching" (ครั้งที่ 5)
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริง คันทรีคลับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
***************************************************************************************************************
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม Forum สำหรับผู้บริหาร "ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO" เวลา 17.00-20.30 น.
สถานที่จัดงาน   :           ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริง คันทรีคลับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย   :           ผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการ จำนวน 25 ท่าน
หัวข้อพิเศษ       :           เสวนา ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO”
รูปแบบงาน       :           การสัมมนาสำหรับผู้บริหาร ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ ESCO (บริษัทจัดการพลังงาน)
ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานให้กับสถานประกอบการ พร้อมทั้งรับประกันผลการประหยัดพลังงานให้กับสถานประกอบการ หากผลประหยัดไม่เป็นไปตามที่รับประกันไว้ ESCO จะเป็นผู้รับประกันผลประหยัดให้ รวมถึงมีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดเป็นที่น่าเชื่อถือ
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ การสัมมนา ESCO Business Matching เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่จัดงาน   :           ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริง คันทรีคลับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย   :           ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถาน
ประกอบการ จำนวน 60 ท่าน
รูปแบบงาน       :           การสัมมนาเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริการ ESCO ได้เจรจาธุรกิจ
การลงทุนการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม และตรงตามเป้าหมายของสถานประกอบการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

<<Back