Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รับสมัครขอใบรับรอง CoP


 

      สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (COP Certificate) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงานไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงานไทยให้สถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

      จึงขอเรียนเชิญบริษัทจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ ตามที่ระบุรายชื่อบริษัทจัดการพลังงาน  เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และขอความกรุณาส่งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสารแนบประกอบการตรวจสอบรับรองฯ ในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จำนวน 1 ชุด พร้อม Copy ใส่ CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 หากบริษัทจัดการพลังงานรายใดมีความประสงค์ที่ขอใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: สำหรับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์และได้รับใบรับรองการดำเนินงานบริษัทจัดการพลังงานไทย (COP Certificate) จะมีสิทธิ์เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น (Excellent ESCO Awards 2018) และจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันพลังงานฯ ด้วย


 

<<Back