Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)


กำหนดการ

 

 เรียน    กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

            ตามที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำโครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

1.    งานเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.    งานอบรมให้ความรู้แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ESCOครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 - 5 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

            ในการนี้ สถาบันพลังงานฯสภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และรับจำนวนจำกัดกรุณาส่งแบบตอบ กลับมายังสถาบันพลังงานฯ ได้ที่นางสาวรัตนาภรณ์ สุริเจย์ หรือนางสาวศิณพา กาญจนระวีกุล โทรศัพท์ 02-345-1250-1 โทรสาร 02-345-1258E-mail: admin@thaiesco.org, escocenter.iie@gmail.comภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 


 

<<Back