Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ตรั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับผู้ประกอบการ ครั้งที 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

 • สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

การจัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคุณณรงค์ บัณฑิตกมล ประธานคณะทำงานย่อยฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และจากการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน

 

ในช่วงแรก ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวแนะนำตัว แล้วสถาบันพลังงานฯ จึงได้ชี้แจงข้อมูล ภาพรวมของโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงเป็นการชี้แจง รูปแบบการจัดงานและ (ร่าง) กำหนดการงานสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการฯ โดยเชิญบริษัทจัดการพลังงานและองค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนาดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

โดยในช่วงต่อมา สถาบันพลังงานฯ ได้ชี้แจงถึง แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นทะเบียน/การต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

ขั้นตอนที่ 2 การรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น

 

และในช่วงท้ายจึงเป็นการเชิญผู้แทนจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และผู้แทนจากองค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานในรูปแบบ ESCO


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
<<Back