Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • การประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม PFP Healthy, Tasty (1011) ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เดือนกันยายน 2562 1. สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องระยองซิตี้ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง 2. กิจกรรมศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัดระยอง

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ตรั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รายชื่อ ESCO ที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อ บริษัท ESCO ที่ให้บริการด้านพลังงาน เรียงลำดับตามการขึ้นทะเบียน

    

หมายเหตุ สถานะการขึ้นทะเบียน จะแบ่งดังนี้

.

 • คงอยู่ หมายถึง บริษัทจัดการพลังงานที่เป็นสมาชิก ESCO
 • หมดอายุ หมายถึง ไม่ได้ทำการต่อทะเบียน ESCO หรือ Non Active
 • รอต่อทะเบียน หมายถึง เพิ่มเติมข้อมูลผลการดำเนินงานและขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
 •  

  หมายเลขชื่อบริษัทวันที่ขึ้นทะเบียนสถานะ
  A001 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 01/01/2546ต่อทะเบียน
  A002 การไฟฟ้านครหลวง 04/01/2546ต่อทะเบียน
  A003 บริษัท บี ที เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (บ.ซูมิ – ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) 07/01/2551รอต่อทะเบียน
  A006 บริษัท เวสต้า พี เอ็ม เอส (ไทยแลนด์) จำกัด 07/01/2551ต่อทะเบียน
  A007 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 07/01/2551รอต่อทะเบียน
  A009 บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด 07/01/2551ต่อทะเบียน
  A010 บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด 07/01/2551ต่อทะเบียน
  A012 บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 07/01/2551รอต่อทะเบียน
  A013 บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด 07/01/2551ต่อทะเบียน
  A014 บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด 07/01/2551ต่อทะเบียน
  A015 บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 07/01/2551รอต่อทะเบียน
  A016 บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด 07/01/2551รอต่อทะเบียน
  A017 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยีคอนเซอร์เวชั่น จำกัด 07/01/2551ต่อทะเบียน
  A018 บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด 07/01/2551รอต่อทะเบียน
  A019 บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 07/01/2551ต่อทะเบียน
  A021 บริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 25/06/2551ต่อทะเบียน
  A023 เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 02/01/2552ต่อทะเบียน
  A026 บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จำกัด 01/11/2552ต่อทะเบียน
  A027 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 01/12/2552รอต่อทะเบียน
  A028 บริษัท เเอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง เเอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 01/02/2553ต่อทะเบียน
  A029 บริษัท โอฬาริก กรุ๊ป จำกัด 13/07/2553ต่อทะเบียน
  A030 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด 09/11/2553ต่อทะเบียน
  A032 บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24/03/2554ต่อทะเบียน
  A035 บริษัท เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด 27/06/2554ต่อทะเบียน
  A037 บริษัท ดับบลิว.เอส.ไอ จำกัด 29/08/2554รอต่อทะเบียน
  A039 บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด 10/10/2554รอต่อทะเบียน
  A040 บริษัท เวนโซ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 17/10/2554รอต่อทะเบียน
  A043 บริษัท แอร์โค จำกัด 12/03/2555รอต่อทะเบียน
  A044 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 12/03/2555รอต่อทะเบียน
  A046 บริษัท พัทยา เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 09/07/2555รอต่อทะเบียน
  A048 บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด 12/10/2555รอต่อทะเบียน
  A049 บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 07/11/2555ต่อทะเบียน
  A050 บริษัท เอ็นโซล จำกัด 08/02/2556ต่อทะเบียน
  A051 บริษัท เอ็นเนอร์จี ออฟติมายด์เซชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 19/04/2556ต่อทะเบียน
  A053 บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด 28/02/2557ต่อทะเบียน
  A054 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 19/03/2557รอต่อทะเบียน
  A055 บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด 24/03/2557รอต่อทะเบียน
  A056 บริษัท ธรรมสรณ์ จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำกัด 24/04/2557ต่อทะเบียน
  A057 เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ 11/06/2557ต่อทะเบียน
  A058 บริษัท เค. วาย. เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอยี จำกัด 25/08/2557ต่อทะเบียน
  A059 บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด 05/03/2558ต่อทะเบียน
  A060 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 10/06/2558ต่อทะเบียน
  A061 บริษัท กรีน โอเปอเรชั่น โซลูชั่น จำกัด 08/06/2558ต่อทะเบียน
  A062 บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด 04/08/2559ต่อทะเบียน
  A063 บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด 19/01/2560รอต่อทะเบียน
  A064 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 01/04/2560ต่อทะเบียน
  A065 มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัด 11/10/2560รอต่อทะเบียน