Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

ESCO Excellent Supporting Bank Awardรางวัล ESCO Excellent Supporting Bank Award

    

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก

 • ส่งรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ในรูปแบบเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบพิจารณาคัดเลือก มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
 • การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาจากความสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่จัดส่งมาและการตัดสิน
  ของคณะทำงานโครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานถือเป็นที่สิ้นสุด

   

   

  รายละเอียดการพิจารณาให้รางวัล ESCO Excellent Supporting Bank Award

  ลำดับที่ หัวข้อ
  1. โปรแกรมสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจ ESCO (50)
  1.1 รายละเอียดสินเชื่อ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่ชัดเจน
  2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (40)
  2.1 ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
  2.2 เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
  3. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (10)
  3.1 โปรแกรมสินเชื่ออื่นๆที่ให้บริการบริษัทจัดการพลังงาน

   

  ** หมายเหตุ

  สถาบันพลังงานฯ จะขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการในงานต่างๆ ที่สำคัญ

   

  รายชื่อสถาบันการเงิน ที่ได้รับรางวัล ESCO Excellent Supporting Bank Award

    ปี 2011
      1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
  2. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)