Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • การประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม PFP Healthy, Tasty (1011) ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เดือนกันยายน 2562 1. สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องระยองซิตี้ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง 2. กิจกรรมศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัดระยอง

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ตรั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCOการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 &ndas...


สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 เรียบร้อย จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น...


การจัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค...


การจัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนทั้งหมด 2 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เว...


การจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อย จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 &nd...


สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน ...


ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน ESCO

การดำเนินงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP)ความเป็นมาตามที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ได้นำมาตรฐานบริษัทจัดการพล...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 3

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


กำหนดการอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 4

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 4 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการลดก...


ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 2)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ “โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ...


การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ “โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่ง...


เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จครั้งที่ 3 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา ESCO ระยะ 10

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการ...


ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนในสถานประกอบการครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ (ESCO ระยะ 10)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30...


งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพ ESCO ครั้งที่ 3 จ.สงขลา (ESCO ระยะ 10)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการ...


กระบวนการตรวจสอบรับรองการดำเนินงาน ESCO

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำกระบวนการตรวจสอบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ภายใต้โครงการลดการใ้ชพลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังง...


Promotion of ESCO Business Project in Thailand

นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ คณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรรยายในหัวข้อ "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in th...


สัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม "ESCO ก้าวหน้า ประช...


Page : 1 2 3 4 5 6 Next »