Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  


¼ÙéÍ͹äŹì¨Ó¹Ç¹ 11 ¤¹

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020
Çѹ·Õè : 3 ธ.ค. 2563 เวลา 08:30 - 16:00 น.
ʶҹ·Õè¨Ñ´§Ò¹ : ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3
Çѹ·Õè : 22 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 15:30 น.
ʶҹ·Õè¨Ñ´§Ò¹ : ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา)
Çѹ·Õè : 23 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ʶҹ·Õè¨Ñ´§Ò¹ : ห้องฟอร์จูน 2-3 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา

ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020
Çѹ·Õè : 16 ก.ค. 2563 เวลา 08:30 - 16:00 น.
ʶҹ·Õè¨Ñ´§Ò¹ : ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพน 

 

ESCO Information Center ʶҺѹ¾Åѧ§Ò¹à¾×èÍÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÊÀÒÍصÊÒË¡ÃÃÁáË觻ÃÐà·Èä·Â

ÈÙ¹Âì¡ÒûÃЪØÁáË觪ҵÔÊÔÃÔ¡ÔµÔì ⫹´Õ ªÑé¹ 3, 60 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡µÑ´ãËÁè á¢Ç§¤ÅͧàµÂ ࢵ¤ÅͧàµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110
â·ÃÈѾ·ì 0 2345 1250-51 | â·ÃÊÒà 0 2345 1258 | email admin@thaiesco.org
ʹѺʹعâ´Â ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾Åѧ§Ò¹·´á·¹áÅÐ͹ØÃÑ¡Éì¾Åѧ§Ò¹ ¡ÃзÃǧ¾Åѧ§Ò¹
Designed & Developed by LilyNetwork.com