Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ตรั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับผู้ประกอบการ ครั้งที 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

 • สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ESCO
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

คำชี้แจง: แบบทดสอบนี้เป็นเพียงแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเบื้องต้น สำหรับบริษัทที่สนใจขอใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานจาก ESCO Information Center ที่ดำเนินการโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ไม่มีผลต่อการขอใบรับรองใด ๆ ทั้งสิ้น

1. ESCO คือ หน่วยงานใด
2. การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) มีทั้งหมดกี่รูปแบบ
3. หากบริษัทของท่านได้ขอเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงานให้สถานประกอบการก่อน แล้วนำผลประหยัดที่ได้มาแบ่งปันกันในสัดส่วนที่ท่านได้มากกว่า จะเรียกการลงทุนรูปแบบนี้ว่าอย่างไร
4. ใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานออกโดยหน่วยงานใด
5. ข้อใดถือว่าเป็นการบริการของบริษัท ESCO