Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

กิจกรรมภายใต้โครงการ        สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ ในการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทจัดการพลังงาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูลของบริษัท จัดการพลังงานของสถานประกอบการ โดยจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการดังนี้Thailand ESCO Fair 2013

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน “Thailand ESCO Fair 2013” เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2556 เ...


ESCO Business Matching (10 ครั้ง)

สถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดงานสัมมนาย่อย (ESCO Business Matching) มีเป้าหมายจำนวน 10 ครั้ง (ต่างจังหวัด 7 ครั้ง และจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 ครั้ง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาคารและโรงงานควบคุมที่...


ESCO Bank Networking (5 ครั้ง)

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุม ESCO – Bank Networking จำนวน 5 ครั้ง คือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากสถาบันการเงิน บริษัทจัดการพลังงาน สถาบันพลังงานฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม...


ประสานงานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างประเทศ (3 ครั้ง)

ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทจัดการพลังงานของต่างประเทศสถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานของต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองของการพัฒนาธุรกิจด้านพ...


การจัดอบรม/สัมมนา ให้ความรู้กับบุคคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (3 ครั้ง)

สถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา ให้ความรู้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกของบริษัทจัดการพลังงาน หรือส่วนอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง เช่น ความรู้...


กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (2 ครั้ง)

กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จสถาบันพลังงานฯ จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการใช้บริการจากบริษัท ESCO เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ...


การจัดฝึกอบรมเผยแพร่มาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) (5 ครั้ง)

สถาบันพลังงานฯ ดำเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ESCO ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง โดยสถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเผยแพร่มาตรฐานการตร...


การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (5 ครั้ง)

สถาบันพลังงานฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง จำนวน จำวนวน 5 ครั้ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริ...


กิจกรรมเผยแพร่เครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (5 ครั้ง)

สถาบันพลังงานฯ ดำเนินการเผยแพร่เครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งมีเป้าหมายจะจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอ...


Page : 1