Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCO 

แนวทางการจัดทำระบบรับรองการเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

ปัจจุบันบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการให้บริการที่ครบวงจร การรับประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการและชดเชยส่วนต่างหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับโครงการด้านพลังงาน แต่ยังมีสถานประกอบการอีกหลายแห่งขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยจัดทำเอกสาร “แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย” ฉบับนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บริษัทจัดการจัดการพลังงาน สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาและทราบถึงแนวทางการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงานตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP) โดยส่งเสริมให้บริษัทจัดการพลังงานมีการนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และเป็นการติดตามการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานตามกรอบมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนผลักดันให้บริษัทจัดการพลังงานที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานฯ ได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทจัดการพลังงานรายอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานของตนเองและดำเนินการอย่างมืออาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ขอขอบคุณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง บริษัทจัดการพลังงาน และสถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูล รายละเอียด และข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดเอกสารฉบับนี้ด้วยดีตลอดมา

 

 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


แนวทางการจัดทำระบบรับรองการเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย โหลดได้ที่นี่ 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
<<Back