Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • เเจ้งเลื่อนการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 สถาบันพลังงานฯ ขอแจ้งว่าจะเลื่อนการจัดการอบรมดังกล่าว ออกไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีการพบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเพิ่มมากขึ้น

 • ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 • การอบรม ESCO Training Program ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 3 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

การจัดฝึกอบรมเผยแพร่มาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) (5 ครั้ง)

 

 สถาบันพลังงานฯ ดำเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ESCO ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง โดยสถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเผยแพร่มาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล คือ IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) จำนวน 5 ครั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ สถานประกอบการ และบริษัทจัดการพลังงาน ตามลำดับ โดย มีรายละเอียดดังนี้

การจัดอบรมมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ครั้งที่ 1 
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรม
มาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ตามมาตรฐาน IPMVP ครั้งที่ 1 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ พพ. และเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน

การจัดอบรมมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ครั้งที่ 2
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรม
มาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ตามมาตรฐาน IPMVP ครั้งที่ 2 หลักสูตรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 49 คน

การจัดอบรมมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ครั้งที่ 3
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรม
มาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ตามมาตรฐาน IPMVP ครั้งที่ 3 หลักสูตรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน

การจัดอบรมมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ครั้งที่ 4 
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรม
มาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ตามมาตรฐาน IPMVP ครั้งที่ 4 หลักสูตรสำหรับบริษัทจัดการพลังงาน ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 4 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 58 คน

การจัดอบรมมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ครั้งที่ 5  
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรม
มาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ตามมาตรฐาน IPMVP ครั้งที่ 5 หลักสูตรสำหรับบริษัทจัดการพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 4 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 57 คน


<<Back