Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • เเจ้งเลื่อนการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 สถาบันพลังงานฯ ขอแจ้งว่าจะเลื่อนการจัดการอบรมดังกล่าว ออกไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีการพบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเพิ่มมากขึ้น

 • ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 • การอบรม ESCO Training Program ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 3 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

กิจกรรมเผยแพร่เครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (5 ครั้ง)

 

 สถาบันพลังงานฯ ดำเนินการเผยแพร่เครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งมีเป้าหมายจะจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ Clean Energy Council สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งได้มีการออกบูธนิทรรศการของสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย หรือร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย และแนวทางการดำเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานของสมาคมฯ ให้หน่วยงานด้านพลังงาน รวมถึงผู้ประกอบการทั้งโรงงานและอาคารให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมเผยแพร่สมาคมเครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน“งานพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงิน” โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 500 คน และบูธนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 32 บูธ

การจัดกิจกรรมเผยแพร่เครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประสานงานกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอส่งตัวแทนจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน” ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556   ณ ห้องประชุม Board Room 2 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในการประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการและสมาชิกระดับผู้บริหารจากบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

การจัดกิจกรรมเผยแพร่เครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 3
 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประสานงานกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี เพื่อขอส่งตัวแทนจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน” ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556   ณ ห้องประชุม สอท.1 โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในการประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการและสมาชิกระดับผู้บริหารจากบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมี เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ท่าน

การจัดกิจกรรมเผยแพร่เครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 4
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2013 เรื่อง “Energy for Green Economy” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชนร่วมอภิปราย โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 496 คน  โดย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ได้เข้าร่วมออกบูธในงานดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจการลดตันทุนพลังงาน พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ข้อมูลด้านการจัดการพลังงานอย่างถูกต้อง ต่อผู้ประกอบการเพื่อสามารถนำไปลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมเผยแพร่เครือข่ายสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 5
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประสานงานกับกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อขอส่งตัวแทนจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน” ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม GS 1-3 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในการประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการและสมาชิกระดับผู้บริหารจากบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ท่าน
 

 


<<Back